uffata suuraa ittiin kaatan dizayinii fi alaabaa oromoorratti kan jijjiruu danda’u DZ

PhotoShot Photo Editor offers high quality filters, Photo Enhancer, Picture resize, Background Changer and Swap Backgrounds, Cloth Texture changer, Photo Sky Changer, Crop, Overlays, Background Blur, Adjustments, Structures, Fit, Add text to photos, trendy stickers and detailed editing. The best all-in-one free Application with creative tool to enhance, stylise, and animate your images. We offer every tool in this app to polish your pictures to give a professional look.
PhotoShot Photo Editor Photo Editor Main Features:

Crop the Photos to any dimension and adjust it for any social platform you want to share
• Use trending filters for your photos and popular filter categories available
• Use Sky Changer feature and replace sky from your photos to beautiful skies
• Use the Background eraser feature to erase and replace 100+ backgrounds
• Use Cloths feature to change Texture of your cloths to new stylish textures
• Use Adjustment tool to adjust and polish your photos
• Use LightFx to beautify photos with transparent Overlays
• Add text to photos with 100+ unique fonts
• Add stickers to pictures and create your own stickers
• Use Defocus Blur backgrounds feature to provide depth blur effects
• Enhance Photos up to 2x and 4x. Edit blurry, old, low quality, noisy photos
• Enhance your Face in photos using portrait enhance
• Bring old photos to life and give them colorize effect

Telegram dalaguu dideef furmaata kan ta’u

Suuraa Guddisuu:

Photo Enhancer suuraawwan blurry, sagalee guddaa qaban, resolution gadi aanaa qaban Artificial Intelligence ammayyaa fayyadamuun tapha tokko keessatti sirreessuuf gargaara. Suuraalee keessan kanneen sagalee guddaa qaban kanneen dhiibbaa qaban fidaatii Suuraalee HD qulqullina olaanaa qaban godhaa. Suuraaleen durii kaameeraa qulqullina olaanaa qabuun waan qabamaniif halluu itti kennu fi vibrant akka kennan barbaaddu. Re colorize feature fayyadamuun yaadannoo suuraawwan keessan durii jireenyatti fidaa.

Suuraalee irraa Sky bakka buusi:

Suuraa keessan irratti duubbee Sky ajaa’ibaa ta’een bakka buusi. Samii akka kanaan dura hin beekne buqqisuun baay’ee salphaadha.

 • HD custom made Sky keenya keessaa kamiyyuu filadhaa.
 • Vyro Photo editor waliin tap tokkoon samii bakka buusuun suuraawwan keessaniif bifa adda ta’e kennuu dandeessu.
 • Photo Sky erga bakka bu’ee booda sagalee isaa gulaaluu, samii jijjiiruu, Apply horizon fi gulaallii bu’uuraa gochuu dandeessu.

Duubbee Haquu & Jijjiiruu:
Gulaalaa suuraa amala jijjiirraa duubbee ofumaan kan dhiyeessu yoo ta’u, Duubbee Suuraa daangaa hin qabne hojiirra oolchuu danda’a.

 • Suuraalee Galmee, Unsplash, Fakkiiwwan Google, Pixabay irraa filadhu
 • Duubbee trending 100+ 2D, 3D amala uumame hojiirra oolchuu
 • Suuraa irratti Strokes fi Shadow ajaa’ibaa dibachuu
 • Blur yeroo tokko duubbee jijjiiruun hojiirra oolchi
 • Amaloota duubbee Jajjaboo fi Iftoomina qaban

Huccuu Jijjiirraa:

PhotoShot Photo Editor meeshaa Huccuu jijjiiru suuraa keessatti huccuu jijjiiruuf dhiyeessa. Amma suuraa keessan isa idilee huccuu bareedaa ta’een hojjechuu dandeessu.

Overlays: PhotoShot karaa salphaa fi salphaa suuraa lama walitti makuuf filannoowwan gulaaluu fi fooyya’iinsa dursaa waliin. Suuraalee dachaa ykn baay’ee saaxilamoo ta’an suuraa walitti makuun ykn walitti makuun uumuu.

Istikaara PhotoShot: Istikaara Suuraa qoosaa fi bareedaa ta’e dibadhu. Gosa istikaaraa adda addaa ni argama.

Suuraalee Guddina Jijjiirraa:

Amma suuraa keessan walsimsiisuu fi waltajjii miidiyaa hawaasaa kamiifuu guddina isaa jijjiiruu dandeessu.

Suuraalee keessan battalumatti Gulaalaa Suuraa PhotoShot kanaan akka gaariitti akka mul’atan taasisaa. Fakkii kee meeshaalee gulaaluu kanneen akka walfaallaa, saaxilamummaa, guutuu, fi ifa ta’uu dabalatee fooyyessi. Suuraa sana akka marsariitii hawaasaa kamiyyuu kan akka Instagram, TikTok, snapchat, Facebook fi kkf waliin walsimutti jijjiiruu;

Background Eraser, Sky Changer, Object Remover, AI Photo Enhancer, Face Retouch

PhotoShot Photo Editor offers high quality filters, Photo Enhancer, Picture resize, Background Changer and Swap Backgrounds, Cloth Texture changer, Photo Sky Changer, Crop, Overlays, Background Blur, Adjustments, Structures, Fit, Add text to photos, trendy stickers and detailed editing. The best all-in-one free Application with creative tool to enhance, stylise, and animate your images. We offer every tool in this app to polish your pictures to give a professional look.
PhotoShot Photo Editor Photo Editor Main Features:

• Crop the Photos to any dimension and adjust it for any social platform you want to share
• Use trending filters for your photos and popular filter categories available
• Use Sky Changer feature and replace sky from your photos to beautiful skies
• Use the Background eraser feature to erase and replace 100+ backgrounds
• Use Cloths feature to change Texture of your cloths to new stylish textures
• Use Adjustment tool to adjust and polish your photos
• Use LightFx to beautify photos with transparent Overlays
• Add text to photos with 100+ unique fonts
• Add stickers to pictures and create your own stickers
• Use Defocus Blur backgrounds feature to provide depth blur effects
• Enhance Photos up to 2x and 4x. Edit blurry, old, low quality, noisy photos
• Enhance your Face in photos using portrait enhance
• Bring old photos to life and give them colorize effect

Photo Enhancer:

Photo Enhancer helps to fix blurry, noisy, lower resolution photos by using state of art Artificial Intelligence in one tap. Bring your noisy compressed images and make them high quality HD Photos. Want old photos to colorize and give them vibrant as they are captured with high quality camera. Bring your old photos memories to life by using re colorize feature.

Replace Sky from Photos:

Replace the background in your photos with amazing Sky. It’s so easy to remove sky like never before.

 • Choose any of our HD custom made Sky.
 • With one tap with Vyro Photo editor you can replace sky and give your images different look.
 • Once Photo Sky is replaced then you can edit its tone, shift the sky, Apply horizon and basic editing.

Erase & Swap Backgrounds:
Photo editor offers automatic background change feature and can apply unlimited Photo Backgrounds.

 • Choose Photos from Gallery, Unsplash, Google Images, Pixabay
 • Apply 100+ 2D, 3D custom created trending backgrounds
 • Apply amazing Strokes and Shadows to photos
 • Apply Blur once changing the background
 • Solid and Transparent background features

Change Cloths:

PhotoShot Photo Editor offers Cloth changing tool to swap cloth in photos. Now you can make your normal photos with beautiful cloth textures. Overlays: PhotoShot is simplest and easiest way to blend two pictures together with advance editing and enhancement options. Creating double or multi exposure images by blending or mixing photos.

ADD TEXT TO PHOTO:
Over 10+ unique fonts to add the perfect message on your images. Choose any font, color, alignment, and border to put the perfect text on photo.

Instantly make your pictures look better with this PhotoShot Photo Editor. Enhance your image with editing tools including contrast, exposure, saturation, and clarity. Resize the photo to fit any social network like Instagram, TikTok, snapchat, Facebook etc.

ORO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!