Barrefama harkaan barreeffaman gara dokumenti Dijiitaalaati App nuuf jijiruuf

Teeknooloojiin ajaa’ibaa OCR (Optical Character Recognition) barreeffamoota dabtara, kitaabota, barruulee fi maddoota biroo hedduu irraa daftee dijiitaala gochuuf si dandeessisa. Kunis fayyadamtoonni Andirooyidii sanadoota barbaachisoo dijiitaala gochuu irratti hojjechuun jireenya isaanii baayyee salphisuuf baayyee salphaa taasisa. Amma, qabiyyee harkaan barreessuu hin barbaachisu. Kanaa mannaa, wanti isin barbaachisu kaameeraa keessaniin suuraawwan sana kaasuun qofa, teknooloojiin OCR inni qaroo taʼe sun ofumaan sanadoota sana isiniif scan godha.

Akkasumas waa’ee App ocr kanaa yoo dubbannu, appilikeeshiniiwwan gurguddoo fayyadamtoota Andirooyidii keessaa, Text Scanner OCR yeroo hundumaa filannoo hunda caalu siif ta’ee fudhatama. Asitti, suuraawwan qabaman kamirraayyuu barreeffamoota barreeffaman salphaatti hubachuuf waan si gargaaruuf, galata amaloota appii keessaa ismaartii fi dinqisiisoo ta’aniif, oomishtummaa keessan salphaatti fooyyessuu dandeessu. Appiin kun application harka irraa bilisa ta’e keessan akka itti gammaddan isin dandeessisuu waan danda’uuf, barreeffamoota kiiboordii meeshaalee keessaniitiin galchuu irratti harkaan hojjechuun hin barbaachisu.

Saffisa dubbisaa dinqisiisaa sirritti guddaa ta’een
argachuuf
, fayyadamtoonni Android Text Scanner OCR keessa jiran muuxannoo OCR dinqisiisaa isaanii appii mobaayilaa kanaan gammaduu danda’u. Saffisa olaanaa fi dubbisa sirrii addunyaa irratti argamuun, appichi qabiyyee barreeffamaa salphaatti dijiitaala gochuu akka dandeessan isin dandeessisa. Akkasumas fooyya’iinsa walitti fufiinsaan fooyya’iinsa dhiheenya kana taasifameen, appichis sirrii fi saffisa baayyee fooyya’aa ta’e kan dhiyeessu yoo ta’u, itti fayyadama mobaayilaaf gaarii ta’a. Akkasumas barreeffamootaa fi sanadoota hedduu ta’aniin illee, kanneen yeroo hunda appii OCR’f rakkoo qaban, Text Scanner OCR waliin bu’aa guddaa argachuu dandeessu.

Barreeffama afaanota adda addaa irraa akka gaariitti jijjiruu
Akkasumas fayyadamtoonni Andirooyidii application OCR isaanii guutummaatti akka itti gammadan mirkaneessuuf, Text Scanner OCR afaanota adda addaa 50 ol ta’aniifis deeggarsa isaa guutuu ni kenna. Appii mobaayilaa ajaa’ibaa kanaan gammadaa, akkuma barreeffamaa fi sanadoota hedduu afaanota hedduu jiran waliin hojjettan.

barreeffama harkaa keessan illee dijiitaala gochuu fi hojiiwwan sirriitti kaa’aman Text Scanner OCR keessatti dandeessisuun ni danda’ama. Barreeffamoota barruu guutuu barreeffama harkaa kee isa hunda caalaa kalaqaan illee dandeessisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!