Vidiyoo size guddaa ta’e osoo qulqullina isa hin xiqqeesiin karaa hirdhisuu dandeenyu

Faayiloonni viidiyoo raw bakka baay’ee fudhatu, humni piroosesara dandeettii kuusaa caalaa saffisaan guddachaa jiraachuu fi baandii networkii caalaa illee saffisaan guddachaa akka jiru mul’achaa dhufeera. Kanaafidha uumamtoonni viidiyoo baay’een isaanii qulqullina osoo hin aarsaa godhin guddina deetaa hir’isuuf karaa bu’a qabeessa ta’e hordofaa kan jiran-kanaanis dhiibbaan viidiyoo kan dhufu.

Viidiyoo dhiibbaa jechuun adeemsa qulqullina mul’ataa isaa osoo hin miidhin baay’ina bittii viidiyoo bakka bu’uuf barbaachisu hir’isuudha. Kaayyoon compression viidiyoon sun faayila jalqabaa caalaa bakka xiqqaa akka qabatu gochuu fi karaa interneetii akka darbu haala mijeessuudha.

Appiin viidiyoo kompressaraa kun karaa e-mail illee viidiyoo erguu dandeessu. Qoosaa hin jirru. Viidiyoo resizer viidiyoo keessan hamma dhiyeessitoonni e-mail hayyamanitti compress gochuun viidiyoo sana Instagram irratti walsimsiisuu danda’a!

  • karaa email, barreeffamaan viidiyoo erguuf rakkachaa jirtuu?
  • video sana share gochuuf rakkachaa jirtuu?
  • Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, Discord, WeChat, Viber, Line, Telegram, VKontakte, fi KakaoTalk irratti viidiyoo olkaa’uu fi walsimsiisuuf rakkachuu?
  • bilbilli keessan bakka dhabee jiraa?
  • daataa moobaayilaa qaaliidha?
  • akkamitti video compress gochuu fi qulqullina gaarii eeguu dandeenya?
  • guddina viidiyoo (faayila guddina) hir’isuu?
  • viidiyoo 4k dhiibuu?
  • viidiyoo instagram irratti walsimsiisuu?

Furmaata qabna. Panda Video Compressor install gochuun dhimmoota sana ofirraa baasuu! Panda Video Compressor akka armaan gadiitti si gargaara:

Bifawwan viidiyoo resizer deeggaraman:
mp4, avi, mkv, flv, rmvb, 3gp, mpeg, wmv, mov fi viidiyoo instagram irratti mijatu.

Faayiloonni viidiyoo gurguddoon fayyadamaa moobaayilaa hundaaf rakkoo guddaadha, kan viidiyoo qooduu fi olkaa’uu barbaadu. Appiin viidiyoo compression kun isin gargaara:

Faayilota viidiyoo karaa email erguuf dhiibi
Video compressor akkasumas appii viidiyoo safara isaa jijjiiru email’f gargaarudha. Viidiyoo keessan karaa email qooduu barbaadduu, garuu guddinni viidiyoo keessanii baayyee guddaa dha? Filannoo “Fit to email” fayyadamuun guddina viidiyoo hir’isuu – viidiyoo karaa email erguun akka salphaatti ta’ee hin beeku. Yeroo baayyee saanduqaan ergaa imeelii daangeffamaa waan ta’eef viidiyoo guddina jijjiiruun barbaachisaa ta’uu isaati. Panda Video Compressor qulqullina viidiyoo irratti dhiibbaa osoo hin geessisin viidiyoo gara guddina sirrii (MB) barbaaddanitti gadi hir’isa.

Meeshaa irratti bakka bilisa baasuu
Viidiyoon barbaachisaa dha, garuu bakki bilbila ismaartii irratti argamu daangeffamaadha. Viidiyoowwan jaallattan, fi appilikeeshiniiwwan bakka bilisa baasuuf haquu dhiisaa. Viidiyoo guddina jijjiiruu fi viidiyoo compress gochuuf Panda video compressor fayyadamaa ;).
Panda Video compressor guddina viidiyoo keessanii ni hir’isa, kunis bilbila ismaartii ykn memory card keessan bakka akka hin dhabneef.

Fayyadama daataa hir’isuu
Viidiyoo kee qooduu barbaaddaa, garuu daataa kee daangeffamaadha, akkasumas paakkii daataa fooyya’aa ta’e bitachuu hin dandeessu? Keessattuu yeroo biyya alaa jirtan kun barbaachisaa dha. Wi-Fi hin qabdu, garuu ammallee viidiyoo tokko qooduu ykn viidiyoo tokko Instagram irratti walsimsiisuu barbaadduu? Viidiyoo dhiibuu qofa ykn Panda Video Compressor jedhamu fayyadamuun guddina faayila viidiyoo xiqqeessuu qofa.
Appiin video resizer kun itti fayyadama data keessan ni qusata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!