Birriin Youtube irraa argamu hagamii? oddeeffannoo dhugaa YM

Addunyaa kana irratti ammallee namoonni shakkii qaban kanneen interneetii irratti maallaqa argachuun ni danda’ama jedhanii hin amanne baay’eedha. Dhugaa jiru yoo ilaalle, seenaa milkaa’ina namoota qabeenya isaanii toora interneetii irratti argatan hedduudha. YouTuben karaalee baay’ee miira interneetii ta’uu dandeessan keessaa tokko qofa, yoo carraa qabaattan ammoo miliyeenara interneetii ta’uu dandeessan keessaa tokko qofa.

Google galii AdSense isaanii keessaa %68 kaffala, kanaaf beeksisaan tokko doolaara 100 kaffalu hundaaf Google maxxansichaaf doolaara 68 kaffala.
Reetiin qabatamaan beeksisa tokko kaffalu garaagarummaa qaba, yeroo baayyee ilaalcha tokkoof $0.10 hanga $0.30 gidduutti, garuu giddu galeessaan ilaalcha tokkoof $0.18 ta’a.
Giddu galeessaan, chaanaalii YouTube kun namoota beeksisa 1,000 ilaalan keessaa doolaara 18 argachuu danda’a. Kunis viidiyoo ilaalu 1000 tokkoof $3 – $5 waliin walqixa.

YouTuber Subscriber Tokkotti Maallaqa Meeqa Argata?

YouTube baay’ina subscribers channel keessan irratti qabdan irratti hundaa’uun kaffaltii isiniif hin kaffalu. Subscribers jechuun namoota akkaawuntii keessan hordofuu filatanii viidiyoo keessan isa haaraa salphaatti akka argatan taasisanidha. Viidiyoo yeroo maxxansitan ofumaan fuula isaanii irratti ni mul’ata.

Subscribers gatii guddaa qabu sababiin isaas isaan warra video keessan irratti yaada, like, fi namoota daran baay’eedhaaf qoodu waan ta’aniif. Kana jechuun beeksisa sirrii ta’e yoo kaaftan ilaalcha dabalataa fi maallaqa YouTube dabalataa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa, YouTuben baay’ina subscribers qabdu irratti hundaa’uun kaffaltii siif hin kaffalchiifne ta’us, baay’ina views viidiyoon kee argatu waliin murteessaadha.

YouTuber tokko Viidiyoo Tokkotti Maallaqa Meeqa Argachuu Danda’a?

Hammi maallaqa YouTuber tokko viidiyoo tokkoof argachuu danda’u wantoota adda addaa irratti hundaa’a, kanneen akka baay’ina ilaalcha isaan kuufatanii fi beeksisa Google meeqa viidiyoo isaanii hunda keessatti mul’atu irratti hundaa’a.

Tilmaama kaffaltii Foorbis daawwattoota 1,000 tokkoof doolaara 5 fayyadamuun, viidiyoon YouTube daawwattoota 1,000,000 qabu doolaara 5,000 ol taasisuu danda’a, kunis dhiibbaa uumuu ammayyaa ta’uun hojii baay’ee bu’aa guddaa argamsiisu taasisa! Haa ta’u malee, akkuma kanaan dura ibsame, kun tilmaama yoo ta’u, YouTuberoonni tokko tokko qulqullina beeksisa, saffisa cuqaasuu fi wantoota biroo irratti hundaa’uun xiqqaa fi guddaa gochuu danda’u.

YouTubers Karaa Biroo Kamiin Maallaqa Argatu?

Beeksisa kaa’uun karaa YouTubers maallaqa itti argatan fi galii dabalataa itti argatan qofa miti. Mindaan YouTuber tokkoo maddoota adda addaa biroo irraa argama. Galii YouTuber tokkoo dabaluudhaaf filannoowwan biroo tokko tokko kunooti:

  • Affiliate links: Viidiyoo YouTuber tokko oomisha tokko gamaaggamu ilaaltanii beektuu? Kan YouTuber tokko maqaa “favorite brand” isaanii itti darbatu hoo? Yoo akkas ta’e, hidhannoowwan walitti hidhamiinsaa (affiliate links) isin mudataniiru. Hidhamtoonni walitti hidhamiinsaa YouTuber tokko oomisha tokko, kan akka meeshaa miidhaginaa, ykn tajaajila tokko, kan akka sooftiweerii gabaa gamaaggamuu ykn kaasu of keessatti qabata. Daawwataan tokko liinkii ibsa viidiyoo keessatti argamu cuqaasee yeroo bittaa raawwatu, YouTuber bittaa sana keessaa dhibbeentaa tokko ni argata.
  • Meeshaalee daldalaa: Taphataan beekamaa ta’e hordoftus ta’e vlogger guyyaa guyyaa hordoftu, isaan suuqii bananii deeggartoota isaanii amanamoo ta’an akka bitaniif uffata uumuun isaanii hubachuun kee hin oolu. YouTubers hordoftoota guddaa qaban yeroo baayyee channel isaanii keessaa brand tokko uumuun wantoota akka shamizii, boorsaa, kophee, fi accessories gurguru.
  • Ispoonsara: YouTube fayyadamtoota ji’atti biliyoona 2 ol ta’anii fi guyyaatti ilaaltoota biliyoona 15 kan qabu yoo ta’u, har’a waltajjii viidiyoo ilaaluuf bal’inaan itti fayyadamnudha. Akkasumas, yoo YouTuber yeroo guddaa hordoftoota ciccimoo qabdu taate, dhaabbileen si waliin michuu barbaaduuf jiru. YouTubers beekamoo ta’anis maallaqa isaanii karaa ispoonsara maqaa (brand sponsorship) argatu. Maqaa daldalaa meeqatu YouTubers oomisha isaanii gamaaggamuuf ykn beeksisuuf kaffaltii kaffaluun gammachuudhaan akka ta’ee fi gurgurtaa isaanii akka dabalu gochuun si ajaa’ibuu danda’a.

YouTuberoonni Addunyaa kanarra Kaffaltii Ol’aanaa Qaban Eenyu Fa’a?

YouTuberRevenue
MrBeast$55 million
Jake Paul$45 million
Markiplier$38 million
Rhett and Link$30 million
Unspeakable$28.5 million
Nastya$28 million
Ryan Kaji$27 million
Dude Perfect$20 million
Logan Paul$18 million
Preston Arsement$16 million
Namoota Galii guddaa youtube irraa argatan addunyaa kanarraa

Odeeffannoon waa’ee hojii youtube haala itti qarshiin irraa argamu danda’u isin barsiisne kun akka isin gargaaree abdiin qaba waan obsaan dubbistaniif Galatomaa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!