Whatsapp sobaa kana irraa of eeggannoo cimaa godhaa iccitiin nama baa’yee hatamaa jira

Hojii gaggeessaan WhatsApp Will Cathcart ergaa Twitter irratti maxxansuun fayyadamtoonni Android messenger kana sooftiweerii sobaa akka hin fe’anne akeekkachiiseera. WhatsApp tajaajila qunnamtii baay’ee beekamaa ta’e keessaa tokko qofa osoo hin taane, haleellaa fayyadamtoota gowwomsuuf yaalaniif xiyyeeffannoo hawwataa ta’uu isaati.

Cathcart tiwiitara isaa irratti gareen nageenya saayibarii dhaabbatichaa application hamaa akka tajaajila WhatsApp fakkaatutti hojjetan argachuu isaa ibseera. Waa’ee software gabaa Google Play ala buufame dubbanna. Appilikeeshinii Hey WhatsApp fi clones biroo ergamaa jedhamuun beekama.

WhatsApp sobaa ykn fooyya’e buufachuun gonkumaa yaada gaarii akka hin taane fayyadamtoota Whatsappiif yaadachiisa. Appilikeeshiniiwwan kun miidhaa kan hin qabne fakkaatu garuu wabii dhuunfaa fi nageenya WhatsApp irratti hojjechuu danda’u.”. “Dhiheenya kana gareen nageenyaa keenyaa malware dhokataa appii keessaa – Google Play ala dhiyaate – developer “HeyMods” jedhamu irraa kan “Hey WhatsApp” fi kanneen biroo of keessaa qabu argateera” jechuun tiwiitiin dubbifame.

Qopheessaan kun aplikeeshiniiwwan filannoo ta’an amaloota haaraa akka kennan waadaa galeera; garuu dhugaa dubbachuuf meeshaa hannaan odeeffannoo dhuunfaa bilbila ismaartii irraa hataniif qofa. Dhaabbatichi daataa argate kana Google waliin kan qoode yoo ta’u, dhaabbata teeknooloojii guddaa kana waliin ta’uun qabsoo malware irratti taasifamu qindeesseera. Appii kanaa gosootni sobaa Google Play irraa dhabaman, garuu haleellaan kun fayyadamtoonni maddoota ofiisaa hin taane irraa akka buufatan jajjabeessu.

Akka Cathcart tiwiitara irratti gabaasetti; Google Play Protect for Android kan ta’e ergamaa kana duraan buufame adda baasuu fi hojii irraa oolchuu danda’a. Hogganaan dhaabbatichaa gargaarsa Google hojii itti fufee jiruuf godhe jajataniiru; meeshaalee Andirooyidii irratti application hamaan akka hin babal’anne gochuuf.

Ji’a Fulbaanaa keessa lakkoofsi fayyadamtoota WhatsApp sochiirra jiran biliyoona lama ga’eera; kanaaf namoonni haleellaan raawwatan dhaggeeffattoota guddaa kanneen kaayyoo yakkaa galmaan ga’uuf too’achuu danda’an qabu. Appii kana kan Google Play store keessatti argamu kan official version qofa akka fayyadamtan isin gorsina.

Data bilaasha haaraa kana buufaadhaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!