YouTube sirrii ta’e banachuuf waan beeku qabdan | How to create YouTube channel

YouTube banachuudhaaf waantotni nu barbaachisan ijoo ta’an inni guddaan E-mail dha. Namootni hedduun Bilbila gaarii of harkaa qabu garuu email waan hin qabneef bilbila isaanii irratti kaneen akka Email, Google Play, Youtube Subscribe gochuudhaaf hin beeknu hin fayyadamnu. Waanti guddan nuti beekuu qabnu garuu E-mail dha.  Google Account jechuun email jechuudha kana beekuu qabna.

Osoo gara hojii Youtube fi Website hin seenin dursa kan beekuu qabnu inni duraa kana. Fagoo osoo hin deemin bilbila keenya irraa banachuu dandeenya daqiiqaa muraasa keessatti erga banne booda ammo yoomillee dagachuu hin qabnu. Gabaabumatti kara YouTube yeroo viidiyoo ilaaluuf deemnu harka mirga gara olii cuqaasuudhaan bakka Add Account jedhu san booda email keenya akka haaratti “Create Account” jennee karaa salphaa ta’een E-mail baafachuu dandeenya.  Egaa kana qofa kan nu fayyadu Play store kan application irraa buufanuufillee hedduu kan nu fayyaduudha. Waantotni Email nu fayyadaniif hojii Youtube, playstore irraa application buufachuu fi kkf kan nu fayyadaniidha. 

Haata’u malee email baafachuu keenya qofaan YouTube keenya guddaa taasisuun hin danda’amu. Maloota ittiin gara YouTube deemnee chaanalii keenya sirreessinu irraa kaanee haa ilaallu. Gara Youtube yeroo deemnu erga email qabaannee booda kara mirgaa olii irra xuquudhaan “Your Channel” kan jedhu cuqaasna jechuudha. Garuu Youtube kan banannu yoo Email qabaanne qofa, namni Google’n hin beekne YouTube banachuu hin danda’u. 

Waantota YouTube Keenya Guyyaa Guyyaan Guddisuu Danda’an Muraasa

Youtubee keenya kan olguddisaa deemu maloota nuti guyyaa guyyaadhaan raawwannuudha. Isaan keessa muraasa:

  1. Torbanitti yeroo sadii ol viidiyoo hojjechuudhaan chaanalii keenya irratti dhoobuudha. Kunis hordoftootni chaanalii keenya yeroodhaa yerootti bu’aa nurraa argatan share gochuudhaan, viidiyoo nuti hojjennu kun chaanalii keenya ol guddisuuf ga’ee olaanaa kan qabatuudha.
  2. Tambiniyeerii- Thambinair kan jennu viidiyoo nuti hojjennu dursee bifa suuraatiin kan mul’atuudha. Kanammoo yeroodhaa yerootti babbareechinee kan hojjennuu fi nama hawwatuu, harkisu ta’uu qaba. Yoo danda’ame ammo bifa tokkoon yeroo hundumaa tambinair hojjechuu dandeenye gaariidha. 
  3. Chaanalii keenya beeksisuu– Chaanalii keenya kallattii adda addaa keessumaa miidiyaalee hawaasaa irra facaasuudhaan namoota hedduu qaqqabsiisuu danda’uudha. Kunis ga’ee olaanaa guddina chaanalii keenyaaf murteessaadha.
  4. Sirreessituu ykn setting chaanalii keenyaa sirreessuudhaan. Fakkeenyaaf cover youtube channel keenyaa bareechinee hojjechuudhaan nama harkisuu akka danda’u gochuudha.
  5. Tag and description– isaan kun hedduu murteessoodha. Keessumaa description nuti barreessinu salphaatti namootni youtube gubbaa seenanii waan barbaadan search gaafa godhan salphaati akka nu argatan kan taasisuudha. Kunimmoo YouTube keenya akka hedduu ol guddisuuf kan nu gargaaraniidha. 
  6. Namoota bebbeekamo YouTuber ta’an waliin hojjechuudha. Kana jechuun namootni hawaasa biratti beekaman kan YouTube dhaan beekamoo ta’an waliin hojjechuun akka youtube keenya beekamuuf shoora olaanaa nii taphata. 
  7. Yeroo hundumaa kan dursee argamuu fi salphaatti namatti kan mul’atu mata duree filannee barreessuudha. Kunis youtube keenya akka beekamuuf, namoota bira akka gahuuf namni youtube irratti mata duree barbaadu kan yeroo hedduu beekamaa kan tahe tilmaamuudhaan mata duree keenya irratti xiyyeeffannoo taasisuudha. 
  8. Miidiyaa hawaa keessaa murteessaa kan ta’an garee facebook, imo fi tiktok irratti yeroo hundumaa share gochuudhaan akka nama hedduu qaqqabu gochuudha. 

Egaa isaan kunneen YouTube’n keenya garmalee akka guddatu fi akka beekamu kan taasisuudha. Kan dhuma namni Youtube hojjetu gonkumaa abdii kutachuu hin qabu akkasuma ija keenya maallaqa irra keewwannee hojjechuu hin qabnu. Galatoomaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!