Hatuu irraa silkii keessan eeguuf karaa bayyee salphaa kanati gargaraa

Yeroo hedduu namoonni tokko tokko hayyama keenya ala bilbila keenya ni fayyadamuuf ykn hatuuf yeroo isan itti yaalaan ni jira! Kanaaf eega wanta rakkoo akkasiitiif furmaata ni ta’a jedhe wantin yaadee App haaraa dhimma kanaaf isin gargaaru barbaade arguudha Innis Anti-Theft Alarm jedhama yeroo amma kana pleystorii irratti argama.

faayidaan isaas wantoota gurguddoo sadiif kan nu gargaarudha.

1ffaan yeroo namni charjii irraa hayyama keenyaan ala irra kasuuf ykn buqisuuf yaalu sagalee guddaan iyyee kan akka charjii irraa silkiin keenya buqa’e kan nu beeksisudha.

2ffaa bilbila keenya yeroo kissii keessa keenyee jirutti yoo akka tasa hatuun nu jala fudhachuuf yaalii goote kan iyyee nu beeksisuu dha!

3ffaa ala bayyee bilbila keenya lafa keenyee hojii mata keenya ni dalagna yeroo sanatti namni biroon dhufee silkii keessan sana yoo kan tuquu ta’ee akka namni biraan hayyama keenyan ala tuqee kan ibsu sagalee guddaa ni dhageesisaa

kana hunda fayyadamuuf duraan dursa wanti gochuu qabnu ni jira innis App ant-theft alarm jedhamu kana playstorii irraa bufachuudha ykn install gochuu qabdu. Saniin booddee sitting appicha keessa PIN ykn PATTERN itti gochu qabdu. hayyama muraasa kan isin gafatuus ni qaba waan ta’eef ALLOW gochu qabdu kanuma!

Filannoo 3 waan qabuuf waan fedha keessani irratti ON gochuun fayyadamu ni dandeesssu fkn yoo charjii irra keessanii akka namni kan biran dhufe hayyama keessan ala irraa akka hin buqisnee barbaadan charger detection mode on ni gootu haala kanaan warroota kanis on gochuun itti gargaramu ni dandeessu.

App kana argachuuf dhuma bareffama kana irrati link waan jiruuf bakka Download jedhu tuqaa playstore irraa bufadha.

About Anti-theft Alarm App

Do your friends or family members snoop into your phone without your consent?

Are you anxious that you may lose your phone? With anti-theft alarm you can prevent your phone from being stolen or lost.

Anti-theft alarm makes your device inoperable to the thief even after he restarts the phone or kills the app. The alarm continues to ring until the right password is entered.

Do you hate inquisitive people trying to access your phone (WhatsApp, Instagram, Facebook, texts and emails etc.) and misuse it?

Use theft alarm if you don’t want anybody to use your device without your permission.

Use case:
1) When charging your device if anybody disconnects it, then a loud siren will help you to prevent theft or misuse by using charger mode.
2) At work, you may place your phone on top of your laptop and enable motion mode. If anybody tries to access your laptop or phone then instantly an alarm will ring and scare them away.
3) While travelling in public transport you can guard your device from being stolen from your pocket using proximity mode.
4) Theft alarm may also be used to surprise your colleagues and friends, who access your phone without your consent.
5) Theft alarm can also be used to prevent your kids and family members from using your phone when you’re not around.
6) An alarm will ring which will continue until the right password is entered. Stopping the app does not stop the alarm. Device restart also does not stop the alarm. Only the right password can stop the alarm.

Features:
1) Thief cannot close the app or reduce the alarm volume without knowing your password.
2) Siren will resume if your phone is restarted.
3) Loud alarm is triggered even if your phone is in silent mode.
4) Phone vibrates and screen flashes similar to police lights when the alarm is activated.
5) Choice of alarm sounds and lots of other settings available for customization.

Loud alarm is triggered when:
1) Charger is disconnected from your phone
2) If your phone is picked up from its resting position
3) When your phone is stolen from your pocket

Protect your phone from robbers. Thieves be wary of this app.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!