Appi suuraa Passport fi Visa nuuf hojjetu!

Bilbila keenya irraatti Karaa bayyee salphaan suuraa passport dhaf ta’u hojechuu ykn editti gochuuf App ajaa’iba kana beektu?

Barnoota kana keessatti suuraa passportiif ta’uu bilbila keenyatti gargaramuun hojechuuf kan nuu gargaruu app akkami akka ta’e waliin ilaala yeroo hedduu akkuma beektan suuraa gabaabaa kan passport dhaf ta’u akkasumas waraqaa enyummaa fi heyyame konkolaachisuumaf kan ta’uj argachuu dirqama gara mana photo demu qamna ture! garuu bara kana bara itti tekinoloojiin guddate waan ta’eef salphaatti bilbila keenyaan waan hunda xumuruu ni dandeenya.

Bilbilli nutti qabanee adeemnu hojiiwwan gurguddoo hojechuu ni danda’a yoo itti fayyadama isa sirriitti beekneef! Kanaaf suuraa gosa kamifiyyuu nuu gargaaru bilbila keenyaan edit gochuu ni dandeenya jechudha.

Appiin maqan isa passport photo maker jedhamu salphaatti suuraa keessan irratti waan sirreessuu qabdan hundaa daqiiqaa 1 waan hin guunne gidduutti photo passport fi warqaa eenyuummaa dhaf ta’u qopheessu kan isin dandeessisuudha Appin kun passport fi visa biyya hunda size sirrii waliin dugda duuba suuraa keessanii jijiruun haala ajaa’iba tiin mana keessan keessa teessanii bilbila keessaniin hojeechu isin dandeessisa!

App kanatti fayyadamuuf jalqaba link ani as website koo irra isiniif ka’etti gargaramuun playstore irraa install ni gootu achiin boodee suuraa sirriitti bakka ifni ga’an jirutti ka’uun Appi kanatti ni galchitu isan booda wantoota seeressu qabdan tokko tokko kan akka background foto keessni fi ifa kalaarii isaa akka fedha keessanitti ni jijjirtu kalarii heddu waan of keessa qabuuf kan fedha keessan ta’ee fayyadamu ni dandeessu dhuma irratti waa hundi akka sirrii ta’e ergii mirkaneefachuun save ni gootu kanuuma suuraa keesan qopheeffatan sanaas iddoo fedha keessan ta’etti fayyadamuu ni dandeessu jechudha!

sirriitti akkata itti fayyadama isa hubachuuf vidiyoo kana osoo dawwatani garii nati fakkata👍

Dawwaadha video kana

Description of passport photo maker App

Create Passport, VISA, ID Photos for European Countries– 35x45mm. Print in 4″x6″

Passport Photo Maker (ID Photo Maker Studio) is the best passport size editor app among free passport photo maker, editor and photo print apps. This app lets you save money by combining standard passport, ID or VISA photos into single sheet of 3×4, 4×4, 4×6, 5×7 or A4 paper. Then you can order prints from print service providers. Or, you can take your phone to local photo print service providers and get it printed.

Passport size photo maker is capable of creating official photo sizes for ID, Passport, VISA and License of all countries of the world including USA, Spain, Germany, France, India, Italy, Korea and Brazil. All the basic features that are needed to create a compliant passport photo are available for free.

Passport size photo editor contains all standard printing paper sizes for free. Our customers have saved hundreds of dollars by ordering the prints of 3×4, 4×4, 4×6 / 5×6 photos using services after combining passport photos using this app.

Passport size photo maker includes premium features like Background removal and Ink and money saver for purchase within the app. Purchases are refundable if they fail to work on your device. Passport size photo editor saves you time and money.

App argachuuf as tuqa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!