Daldala keenya karaa Online namoota hedduu biraan ga’uuf maal gochuu qabna

Daldala Keenyaa Namoota Hedduudhaan Gahuuf Maal Gochuu Qabna?

Link daldala ykn gurgurtaa keenyaas haatahu link youtube keenyaallee beeksifacuudhaan carraa galii guyyaa guyyaatti guddisuu keenyaa kan nu fayyadan waantota hedduutu jiru. Link keenya namoota beeknus tahu hin beekin haga kanaan duraatti namoota kumoota xiqqootti ergaa oolla sunis tarii carraa akka feenetti milkaa’uu keenyaa nuuf hin tahu. Barruu keenya kana keessatti maloota gaarii fi bakka itti link keenya beeksifannu waantota garagaraa kan isin hubachisnu taha. Kunis waan hedduu gaariidha. Guyyaatti waan nuti Ads keenyaan argannu hedduu kan hin yaadanmeedha. Qarshii guddaa argachuu kan dandeenyuudha.

Layidaa (Template) keenya E-mail chimp keenya irratti haala bareedaadhaan tolfanna. Kana jechuun waan nuti namootaaf erginu sana babbareechinee karuma Email sana cuqaasuu al tokkootiin kan erginudha. Faayidaan Email chimp kun list keenya namootni subscribe godhanii jiran nama kuma kudhan yoo tahe al tokko cuqaasuudhaan dhaamsa qabnu namoota kanaaf kan erginuudha. Mail chimp kana irratti waan tolfanne kana ammoo bakka itti guyyaatti namoota kuma dhibba (100,000) olitti erguu dandeenyu kanatti fufee kan ibsameedha.

Herculist

Website kun waanta nuti beeksisa goonuuf baayee kan nu fayyaduu fi namoota hedduuf waan gahuu barbaannu karaa ittiin geenyuudha. Gama tokkoon website kana irratti yoo galmooftan welcome bonus jedhee doolara shan ($5) kan nuuf kennuudha. Erga galmoofnee seennee booda free kan tahe sanatti dhimma baanee link keenya guyyaatti namoota kuma dhibba tokkoo oliin gahuu dandeenya. List ykn maqaa namootaas tahu email namoota kanaa eessaa arganna jechuu dandeessu. Kana argachuun dirqama miti. Kan erginu faduulii (Random) dha.

Bweeable

Kana garuu kan dhimma baanu kaffaltiidhani. Innis Silver, Gold,Platinum jechuudhaan sadarkaa itti kennee jira. Silver binnee yoo dhimma baanu al tokkotti nama kuma tokko oliin dhaamsa keenya kan gahuu dandahuudha. Namootni hedduun waan beeksifachuu barbaadan qofa miti email build gochuu irratti baayee kan nu fayyaduudha. Website kana irrattis yommuu galmoofnee dhimma baanu welcome bonus doolara 2 nuuf kaffala.

Kanaaf namootni fakkeenyaaf link youtube keessanillee namni akka subscribe isiniif taasisu gochuuf website kana fayyadamuu dandeenya kanneen ammoo Email marketing irratti hojjechuu barbaaddan kun baayee waan isin fayyaduuf irratti hojjechuu qabdu. Link dhuma website kanaallee yoo beeksistan nuuf kaffala. Akkamitti akka dhimma baanu viidiyoo tutorial websitedhuma sana irratti nii argama yoo gahaa tahuu baates youtube irraa argachuu dandeenya. Akka gorsaatti website lamaan olii hojii beeksisaa keenyaaf nu tajaajilan irra caalmaa Herculist dhimma haa baanu.

Xumura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!