DALDALOOTA CIMDII (NETWORK MARKETING)

Daldalootni cimdii ykn Network Marketing kan jedhaman nama dhuunfaa irraa kaasee haga dhaabbaatti bu’aalee gurguddaa hedduu argamsiisaa jira. Addunya amma keessa jirru kana keessatti dhaabbanni daldalaa xixiqqaa fi gurguddaan gara ayyama daldalaa cimdii seenanii fudhataa jiru. Waggoota dheeraa dura daldala cimdii kan hin turre dhaabbileen adda addaa hedduun yeroo amma gara daldala cimdii (Network Marketing) seenuu irratti argamu.

Network Marketing kan jennu kun yeroo ammaa kumaatamaan lakkaawama. Kunis bifa adda addaatin kan hawaasa biraan geenyuu dha. Network Marketing keessatti bu’aan nuti arganu qarshii qofa miti beekumsa adda addaa,odeeffannoolee hedduu haalli addunyaan keenya keessa jirtu illee beekuu, barnoota, rakkinaa fi ballinallee dabalee hojii daldala cimdii (Network Marketing) keessatti barannuudha. 

Bu’aan qarshii kara daldala cimdiitiin argamu garuu guyyaadhaa guyyaatti sochii keenya irratti hundaa’ee kan dabalaa deemuudha. Hojiileen kun bifa online fi qaamanillee hojjechuu kan dandeenyuudha. Daldallii kun kan ittiin beekamu eenyummaa keenya kan adda baafamuu fi ibsu agarsiistuu (link) fi id nuuf kennamu irratti hundaa’ee dhaabbanni kana hojjetu tokko ittin nuuf kaffaluudha.

Daldallii kun akka nuti hojii hojjennu kan godhuudha. Kana jechuun link ykn Id nuuf kennamu sanaan maamila fiduuf hojjechuu kan dandeenyu ofi keenyaaf galii arganna dhaabbatichis kara keenya galii argataa deema nuti ofii keenyaaf jennee namni biraanis akka gargaramuuf nama biraa hojjechiisnu tahee garuu yoo nuti kan hin hojjenne tahe carraan hiriyaan keenya daldala kanatti hirmaachuu dhabuu fi nutis bu’aa kan hin arganne nurratti kan dhaabbanne kara keenyaan dhaabbannis sunis galii kan dhabu taha jechuudha.

Kanaaf daldala cimdii keessatti yeroo hedduu dhiyeessii dhaabbanni nutti kennee akka hojjennu irraa fuunee tola osoo hin taanee kaffaltiiidhaan kan eegallu yoommuu tahu yoo nuti akka galii argannuuf dabarsinee hojii beeksisii fi hawaasaan geenyu tahe sadarkaa dhaabbanni sunillee nu badhaasu qarsii kallattiin argannu qofa osoo hin taanee haga badhaasaa fi biyyoota gurguddatan deemutti carraa nuuf kennuudha. Kun kan tahu garuu yoo nuti nama jabaa taanee hojjenneedha. Osoo hin hojjennee garuu inni hojjetu nubira darbee fagaachuu mala . kanaaf hojiin daldala cimdii akka nuti hojjennu nu taasisa. 

DALDALA CIMDII(NETWORK MARKETINF) EESSATTI ARGANNA?

Daldaloonni kunneen biyya keenya keessattillee hoji uumtotaan kan eegalee jiruudha. Kaffaltiidhaan walii walii keenya afeerree akka namni gara dhaabbata kanaa dhufu gochuu qofaani. Kanneen akkasii biyya keenya keesatti kan eegalan kanneen akka BreakThrough fi kkf babal’ataa jiruudha. Daldalli cimdii addunyaa keenya keessa lakkoofsa hin qabu ji’atti kan nu duroomsan yoo kan hojjennu tahe hedduutu jiru. Karaa hedduun carraa daldala kanatti hirmaachuu nuti qabnu afeerraa namootaa naannoo keenyaa fi online taheen garuu dhaabbata seera qabeessummaan isaa mirkanaa’e tahuu kan qabaniidha.

Yeroo hedduu daldalootni akkanaa dadhabbii hin qaban kan hojjennu link ykn agarsiistuu ofii keenyaa fudhanne namni gara dhaabbatichaa karaa keenya akka dhufu qofa gochuudha. Sa’atii dheeraa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsine guyyaatti karaa keenyaan dhaabbota akkasiitti nama afeeruudhaan guyyaa tokko kessatti nama tokko qofa yoo afeerre yeroo gabaabaa keessatti kan duroomuu dandeenyuudha.

kaffaltiin nurraa yeroo baayee koodii bitachuu qofaan, koodii ofii bitne mmoo nama biraatti gurguruu dhaan namichis koodii bitatu sana gurgurataa deemuudhaan fi kkf kan hojjennuudha. Namni tokko bifa kanaan dhaabbatuma gargaarsaa tokko hundeessee bifa kanaan Ethiopia keessatti osoo eegalee namni sunis namootni hedduunis kan of jijjiiran tahuu danda’uudha. 

Kanaaf bakki daldaloota akkasii irraa argannu dursa afeerraa namaatiin inni biroon fuulota internet irraa fi miidiyaa hawaasaa irraa yeroo beeksifamuu fi kkf irraa fudhannee hojjechuu kan dandeenyuudha. Erga dhaabbata daldala cimdii akkasii irratti bobbahe kana duuba isaa qorannee booda kan itti seennu tahuu qaba. 

DHEERINA YEROO DALDALA CIMDII

Kana jechuun daldalli cimdii yeroo dhaan kan daangeffamu miti. Baayina namaatinis kan daangefamu miti. Garuu nuti hojjechuuf eegallee booda yoo dhaabne kara keenya qofaan dhaabbata malee dhaabbatichi maamiltota isaatiin itti fufee hojjetama. Ofii keenyaa dhaabuu dandeenya haala garaagaraatiin. Daldalli cimdii fi daldalli michoomaa yeroo hedduu wal fakkaatu tokko jechuus dandeenya.Daldala cimdii garuu kan adda taasisu dhaabbata gargaarsaas tahee yeroo biyyoota rakkatootni keessa heddummatan gargaaruu fi namootni harka qalleeyyiin daldala kana keessatti of jijjiiraa jiraniidha. Kanaaf daldalli kun yeroodhaan kan deengaffame miti ofii keenyaa nurratti garuu daangeffamuu danda’a. Xumure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!