Hojii Onilne hojjennu karaa kamiin qarshii fudhachuu dandeenya?

Hojiillee hedduu online dalagnee qarshii argachuu dandeenya. Qarshii kana ammoo akkamiin biyya keenya keessa teenyee fudhachuu dandeenya gaaffii jechu yeroo hedduu kan ka’uudha. Akkaataa hojiilee nuti hojjennu irratti hundaa’ee karaa kaffaltii gosa hedduu akka biyya keenyaatti amansiisaa fi beekamtii kan qabu  muraasa nii jira. 

Paypal

Dhaabbata umurii dheeraa xiqqoo fixe tahee garuu hojii kam irrattiyyuu biyyoota hunda irratti maamiltoota karaa kanaan qarshii fudhachuu danda’aniif kaffalaa jira. Faayidaan kara paypal nuti fudhachuu dandeenyuu kallattiidhaan bank itti erguutiin qarshii paypal irraa fudhachuu dandeenya. Kana jechuun garuu akka hubattaniif paypaltu qarshii nuuf kenna miti. Hojii toora sarara internet irraa hojjennu tokko fakkeenya haa fudhannu.

Afaan hiiknee kara Fiverr irraan qarshii argachuu dandeenya. Qarshii nuti Fiverr irraa argannu sana ammoo gara account keenya Paypal itti ergina. Isa booda paypal irraan gara bank itti naanneesinee fudhachuu dandeenya. Haalli paypal account ittiin banamu Ethiopia keessatti xiqqoo rakkisadha verified namaaf hin tahu jedhama garuu haalli ittiin paypal verified banamu waan jiruuf ogeessotaa fi ijoollota naannoo keessanii haala isaa beekan akkasuma baankiin awash illee maamiltoota isaa waan gargaaruuf bansiisuun nii danda’ama. Kanaaf haala kanaan hojii hojjennu karaa paypal fudhachuu dandeenya. 

Payooneer (Payoneer)

Biyya keenya Ethiopia keessatti haalaan filatamaa fi saffisni Payooneer dha. Faayidaalee hedduus nii qabaata. Garuu carraan hojii kara payooneer nuuf kaffalu hojjennutu muraasa.

Faayidaa isaa yoo ilaalle payooneer keenya irraa doolara 30 yoo qabaanne master card America irraa fichiisisuu dandeenya maqaa keenyaan jechuudha. Kun yoo seerri dhaabbatichaa hin jijjiiramin. Inni biraan payooneer kallattiidhaan bank waliin linked tahee hojjeta. Baankii kamiinuu kan biyya keenya keessa waliin walitti hidhata qaba. Galmeen isaas akka paypal nama waan hin rakkisneef filatamaa tahee garuu rakkoon isaa hojiileen karaa isaan hojjetaman muraasa.

Kiriiptoo kaaransii (cryocurrency)

Waggoota kudhanii asitti hojiileen sarara internet irraa hojjennu kaffaltiin isaanii kan paypal fi kkf tahan gosoota crypto dabalataa dhufaniiru. Namootni hedduunis isaan olii irra kan filatan crypto dha.  Sababni isaa saffisaadha secured dha. Gosoota crypto keessaa ammoo bitcoin, ethereu, litecoin fi kan biroo muraasa dabalataa dhufaniiru. Odeeffannoo jiru irraa kaanee yoo ilaallee malootni kaffaltii biroo fuula duratti gadi bu’aa fi kasaara keessa deemaa dhufu. Sababiin isaa hawaasni addunyaa yeroo ammaa kan inni filataa jiru crypto waan taheef keessuma biyyootni guddatan hojii kaampaanii gurgurddaa kamiyyuu kana booda maamiltoota isaatiif kara kaffaltii crypto filataa jira. kun ija shakkiitiin yoo ilaalamu payment method kan biroon carraan isaan qaban gadi bu’aadha.

Western Union

Baayee muraasa kan tahe hojiilee nuti sarara internet irraa hojjenu kaffaltii Western Union kan dabalatan jiru. Western union kan bubbuleedha bank kam waliinuu kan hojjetuudhaas. Namootni maloota kaffaltii kan akka paypal,payooneer, crypto hin barbaanne kanatti dhimma bahu garuu hojiilee hedduun online irraa hojjataman kara kaffaltii kanaa maxxanfatan hin jiru baayee muraasa. 

Wal Dorgomsiisa kara Kaffaltii Paypal, Payoneer, Crypto fi Western Union

Dimshaashatti yoo ilaalle crypto irraa kan hafe faayidaan isaan kaanii wal fakkaata. Kana irratti biyya keenya Ethiopia fakkeenya haa fudhannu. Hojii tokko hojjenne kara paypal nuti fudhannu wal jijjiirraa oolmaa baanki guyyaa saniitiin kaffala kana jechuun doolara 1 qarshii 42 yoo tahe baanki irraa bifuma kanaan nuuf kaffala isaan hafanillee kan payooneer fi western union kanumaan wal fakkaata. Garuu Bitcoin dhaan yoo fudhanne nutimmoo haala bittaa fi gurgurtaa bitcoin biyya keenyaatin madaallee gurgurachuu dandeenya. Kana jechuun gatiin bitocin tokko har’a rate 55 Birr oole yoo tahe nutis nama BTC bitu barbaannee kanaa oliinuu carraa gurgurachuu nii qabna. Kanaaf namni biyya kamittuu kaffaltii kara crypto kan akka bitcoin ethereum barbaada jechuudha. Wal caalmaan isaanii kana fakkaata. 

Garuu namni kamuu hojii isaatti saffisa qabaatee erga hojjetee karaalee kamiinuu qarshii hojjete fudhachuuf  beekuu fi hubachuu akkasuma irratti hojjechuu danda’uutu irra jiraata. Biyya keenya keessatti kun hin hojjetu jennee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Kana qofa karaalee hedduutudha hojjennee kaffaltii argachuu kan dandeenyu garuu haala nama hin rakkisneen biyya keenya keessatti filatamaadha kan jedhamu isaan duraa isaan kanaadha.

1DOWNLOAD

2DOWNLOAD

3DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!