Faayidaa fi miidhaa Bitcoin (BTC)

Barnoota kanaa kessatti wa’ee Bitcoin(BTC) isin hubachisuuf ni yaala

Egaa gosoota Crypto keessaa inni hangafaa Bitcoin dha jenne .  Bitcoin jechuun qarshii dijitaalaa sharafa adda addaa addunyaa irratti ittiin geggeessuu dandeenyu fi kan harkaan hin qabamne albuuda dijitaalaa sirna algoorizimii compiyuteraa humna qabeessa taheen kan hojjetamee argamuudha. Bitcoin gabaabsinee yoo barreessinu “BTC” jennee kaa’uu dandeenya. Bitcoin qarshiidhuma jennee murteessu dandeenya. Bitcoin maallaqa. Garuu adeemsa yerootiin maallaqa gatiin isaa hir’isaa deemu miti. Egaa ibsa gabaabaa waan Bitcoin ilaalchisee hiikni isaa gabaabaadhumatti kana fakkaata.

Gatii Bitcoin Uumamaa haga har’aatti

Bitcoin kan hundeeffame bara 2009 yoo tahu wayita sanatti gatiin Bitcoin tokkoo doolara $0.008 ture. Waggaa kan tahu keessatti bara 2010 keessa jechuudha gara doolara $0.08 tti ol guddate. Waggaa shan booda gara bara 2015 keessa jechuudha gatiin Bitcoin tokkoo $270 ture. Har’a gatiin Bitcoin tokkoo doolara $35,000 fi $40,000 gidduu socho’aa jira. Kana jechuun qarshii keenyaan giddu galeessaan gara qarshii 2,000,000 taha jechuudha. Isa kanaaf gatiin Bitcoin waggaadhaa waggaatti ji’aa ji’atti kan dabalaa deemu malee kan hir’isaa deemu miti.

Akka ogeessoonni addunyaa tokko tokko jedhanitti waggaa lamaan kana booda gatiin Bitcoin tokkoo haga Doolara $350,000 haga $700,000 tti nii deema jedhamee tilmaama keessa galee jira. Ji’uma lama sadii dura gatiin Bitcoin tokkoo doolara $60,000 irra ture yeroof gadi bu’ee jira. Itti fufee kan olka’aa deemuudha. Kanaaf gatiin Bitcoin kan dhaabbatu miti haala guddina gatii isaatii kan hubattan fakkaata.

Bitcoin akkamiin hojjechuu dandeenya?

Bitcoin hojjechuun dursa akkamiin seenuu fi hojjechuun akka danda’amu jalqaba namoota gaafachuudha. Itti fufuudhaan Google fi Youtube irraa yoo barbaanne argachuus dandeenya. Akkaataan nuti Bitcoin itti argachuu dandeenyu karaalee shanan (5) kanatti fufeen isiniif barreessa

Bitanii kaa’uudha(Invest). Fakkeenyaaf wayita ammaa saffisa (rate) amma keessa jirruun biyya keenya keessa qarshii qabnuun BTC kan dhiyeessanii fi gurguran irraa bitnee bakka itti kuufannu kaawwachuudha. Eessatti kuufanna kan jedhu kanatti fufee akkaataa fayyadama Bitcoin keessatti isiniif dhiyaateera. 

Bitanii Gurguruudhaan kana jechuun fakkeenyaaf saffisa ykn rate ittiin binne sana buufannee deebisnee kan gurgurruudha. Fakkeenyaaf Ethiopia keessatti saffisa doolarii bitcoin $1=Birr 50’n yoo binnee keenya xiqqoo ture yeroo inni dabalu ammo saffisa (rate) dooraliin $1=Birr 60’n gurguruu dandeenya. kana gidduudha doolara tokko irraa bu’aa doolara 10 arganne jechuudha. Online binnee gurguruudhaan(Trading) bu’aa guddaa nii arganna. Kun leenjii fi gahumsa guddaa barbaada. Beekumsi teknikiiyyuu haala Bitcoin irratti gahaa nama hin taasisu baayee hubachu barbaachisa. As irratti live trading kan jedhamu kanaaf waltajjiin irratti bitnee gurguraa deemu keessaa muraasni Binance, Bybit,PrimeXBT, Coincassoo, Coinbase, Stormgain fi kkf hedduutu jiru. Kana irratti beekumsa gahaa tokko nama barbaada maloota adda addaa fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaan ala salphaatti nyaatamuudha. Kanaaf live trading gochuun hin gorfamu gama kiyyaan an namni kamuu hubannoo fi beekumsa isaatiin ala Trade gochuun isaa hin tahu.

Akka Maallaqaatti Fudhachuu– Kana jechuun kaampaanota adda addaa addunyaa kana irraa hojjennu kaffaltii kara Bitcoin kaffalan isaan irraa fudhachuudhaan. Hojii hedduu kara online hojjennu kamuu fakkeenyaaf filannoo adda addaa dhyeessan keessaa yeroo amma Bitcoin waan jiruuf kaffaltii Bitcoin dhaan akka nuuf kaffalu goonee fudhachuudha.

Mining (Qotuu) Kun kaampaanota kontoraata hojjetan irraa fakkeenyaaf waggaa shaniif kaampaaniin BTC mining godhu tokko seera qabeessumma isaa ilaallee bitcoin olla fi naannoo jiru binnee mining gochuu dandeenya.

Inni kun ammaaf biyya keenya keessatti online mining kara website yoo tahe malee qaamaan deemnee bakka maashinin BTC oomishu ykn mine godhu waan hin jirreef kara salphaa website kaampaanota kanaan mining gochuun danda’ama. BTC kan oomishu komputera gati jabeeyyiidha humna ibsa guddaa kan barbaaduudha biyya keenya keessatti maashiin BTC oomishu waan gale miti namootni biyya keenya keessaa gara kanneen akka Keeniyaa, Ghana, South Africa deemanii mine godhan nii jiru.

Asumaan akka hubattaniif maashiin BTC oomishu sun inni duraa Anti-miner s9 jedhama amma haga s20 ol gaheetu jira hubachuu dandeessu search gochuudhaan.

Free BTC Isaan kun yeroo keenya haa nyaataniyyuu malee kan dhugaa tahanii kaffalan website hedduun nii jiru. Kanneen akka Faucet, Game adda addaa taphachuudhaan, Survey adda addaa hojjechuudhaan isaan kun lakkoofsa hin qaban garuu yeroo keessan hedduu nyaata BTC doolara tokko argachuufuu gara ji’aaf kan deemantu jiru. Game App kan tahanis jiru mobaayila keenya irraan taphannee kan argannu jechuudha. 

Egaa walumaa galatti karaalee Bitcoin itti argachuu dandeenyu muraasa isiniif xuqne akka hubattan abdii guutuu qabna. 

Akkaataa fayyadama Bitcoin

Bitcoin kan fayyadamnu jalqaba “ Borsaa Qarshii” “Wallet” kan jedhamutu jira. Isa dursa Bitcoin gaarummaan isaa hiriyaadhaa hiriyaatti (Peer-to-Peer) wal jiijjiiruudha malee qaamni sadaffaan kan gidduu seenu miti. Kanaaf wallet keenya dursa qopheeffanna. Wallet keenya irraa kan ittiin beekamnu code mataa isaa danda’etu jira saniin hiriyaa keenya waliin isa binnuu fi itti gurgurru irraa wal jijjiirra jechuudha. Bakki wallet irraa hojjetamu fakkeenyaaf Blockchain, Trsutwallet, Coinbase, fi hedduutu jiru akkaataa galmee fi fayyadama isaa ammo online irraa argachuu dandeessu haalaan salphaadha.

Akka gorsaatti kanan dabalu garuu akkaataa BTC itti argannu tarreeffame kana hubattaniittu. Website haatahu kaampaanii kamiyyuu akkasuma biyya keessaa yeroo bittanii gurgurtanis seera qabeessa tahuu kaampaanii beekuu, namni isin irraa bittanii fi gurgurtan ammo nama isin beektan nama namaan yoo beektanii fi amansiisaa taheen ala qarshii keessan baasuun dhabuudha. Seera mataa isaa qaba biyya kanatti fakkeenyaf inni bitu dursa qarshii erga nama sanatti san booda nagee koppii godhee namichatti erga ergee booda namichi ammo kara wallet isaan BTC isiniif erga. Kan biru dursa qarshii baasa. Isinis yeroo gurgurtan dursa namichi isin irraa bitu sun qarshii isinitti ergee booda erga mirkaneessitanii BTC sana ergituuf jechuudha. Qaamaa fi qaamatti osoo tahee filatamaadha. Kaampaanota online yoo tahe garuu seera qabeessummaa isaanii ilaaluutu murteessaadha.

Faayidaa fi miidhaa Bitcoin

Faayidaa- namni isin gidduu osoo hin seenin kallattiidhaan kan fudhatamuu fi saffisa guddaa kan qabuudha. Nageenya qaba hannaaf hin shakkamu. Meeshaalee adda addaa online mana teenyee bituuf fi kkf hedduu nu fayyada

Miidhaa- Waan salphaadhaan dhabuu dandeenya of hin eeggannu hin too’annu taanan hattootni namoota dhugaa fakkaatanii nu sobuu danda’u BTC$5 ergi $10n godheen siif deebisa kan jedhan jiru. BTC al tokko baastanii deebisuu hin dandeessan argachuun hin danda’amu.

Dubartii jalqabaa Ethiopia keessaa BItcoin dhaan duroomte

Bara 2015 keessa nama BTC invest goote Haannaa Takiluu kan jedhamtu yeroo ammaa miliyeenera Ethiopia BTC dhaan kan taateedha. Kan akka ishees hedduun nii jiru kanaaf BTC’n salphaatti abbaa qabeenyaa guddaa nama taasisa.

APP BAREEFAMA GARA VIDIYOOTI JIJIRUU BUFADHA

DOWNLOAD

Galatoomaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!