Karaalee sadii kan Online irra qarshii argamsiisan

GALII SUUTAA (PASSIVE INCOME)

Wayita kana galii suutaa gosa hedduudha kan hawaasni addunyaa hojjetee gargaaramaa jiru. Isaan gosuma hojiiwwan onine hojjennu tahee garuu galiin keenya amma kan hojjennetu arganna osoo hin taanee guyyaa lama sadii booda torbaniin haga ji’aa fi waggaattillee deemuu danda’a. Yeroo baayee namootni hojiilee akkasii hojjetan hojii gosa hedduu dalaganiidha. Al tokko hojii bifa kanaan isaaniif kaffalamu dalaganii hojii biroottimmoo qabamu torban tokko lama booda yeroo waltajii(platform) hojii kana irratti hojjetan seenanii galii isaanii ilaalan hamma isaan yaadanii ol tahees gadi tahees yeroo argamuudha.

GURGURTAA MICHOOMAA (AFFILIATE MARKETING)

Kana irratti gara website oomishaalee hedduu dhiyeessan tokkkotti isin geessa. Kunis digistore24 jedhama. Website kana irraa oomisha tokko fuutanii geessituu account keessaniin iddoo adda addaatti yeroo maxxansitan guyyaatti namni tokko bituu danda’a itti fufee namni biraan bituu mala guyyaa guyyaadhaatti carraa namni bituu yoo argattan commission keessan kuufamaa deema. Kanaaf har’a waan beeksisaa oolle sana argachuu baannu waggaa keessatti yoo sirriitti kan hin hojjenne tahe kan argamuudha.

QONNAA KIRIIPTOO (CRYPTO MINING)

Akaakuwwan cryoto keessaa Bitcoin haa fudhannu. Bitcoin mining irraa galiin nu argannu galii suutaati. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko bitcoin isin invest gootan irratti guyyaatti dhibbantaa 1.6% isiniif kaffalaa deema jechuun dhaabbanni sun hamma jirutti isin kan invest gootan irraa dhibbentaa kana yeroo hundaa argataa deemtu. Garuu kaffaltiin inni guyyaatti kennu kan isin gahuu fi baafachuu dandeessan tahuu dhiisuu mala. Kanaaf galii suutaa hamma baafachuun danda’amuutti guyyaa guyyaan isiniif kaffalaa deemuun minimum withdraw yoo geessan withdraw gochaa deemuutiin dhaabbanni kun umurii lafa irraa qabu hunda galii suutaa (passive Income) isiniif kaffalaa deema jechuudha.

Kanaaf namni kamiyyuu nuffii fi sodaa tokko malee hojiiwwan goosota akkasii irratti hirmaatee hojjechuu danda’uutu irra jiraata. Hojiiwwan online irratti hojjetaman kamiiniyyuu nama kamiifuu bu’a qabeessa. Amaloota qabnu yeroo beellamuu, sodaa qabaachuu, nuffii, waan xixiqqaa yaaduu irraa walaba of goonee hojiiwwan galii suutaan tahus galii hatattamaa risk ofii too’achaa hojjechuun murteessaadha. Hojiilee kamiinuu karaa fi akkaataa itti hojjennu namoota barsiisa kennan, google fi youtube irraa barbaannee bakka namaaf hin galleetti gaafachuun hojjennee milkaawuu qabna. Kanaaf akka walii galaatti galiin suutaa ykn passive income jennu adeemsaan kan nuuf kaffalaa deemu jechuudha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!