GURGURTAAN CPA MAAL AKKA TA’E BEEKTUU? (CPA MARKETING)

CPA- Jechuun jecha gabaajeetiin yoo ibsamu “ Cost Per Action” jechuudha. Kana jechuun ajaja agarsiistuu keenyaatiin namni tokko odeeffannoo nurraa argatuu agarsiistuu keenya erga cuqaaseen booda kanneen akka galmaa’uu (Register), Dokumatii buufachuu (Dawnload), Cuqaasuu, daawwachuu fi kkf raawwateen booda kaffaltiin keenya eenyummeessaa nuti CPA irraa qabnutti kaffalamaa deema. Gaafa kana jennu gosoota gurgurtaa CPA nuti hojjennutti kaffaltiin keenya kaffalama deema.

 • Adwork media
 • DMSAffiliate
 • MyLead
 • Maxbounty
 • AdCombo
 • CPAGrip
 • LosPollos dha.
  Kan biroonis nii jiru. Kanaaf cimdiiwwan gurguddoo bara kana keessaa fakkeenyaaf tokko filannee sarara irraa (Online) hojjennee argachuu dandeenya. Akkaataa itti hojjennuu fi maloota barbaachisoo tahan hubannee yoo cimdiiwwan CPA (CPA Network) kanneen keessaan yoo hojjenne galiin dhuma hin qabne guyyaadhaa guyyaatti argachuu kan dandeenyuudha. Kanaaf akkaataan nuti CPA kana irratti hojjennu bifa salphaatiin haa ilaallu

GURGURTAA CPA IRRATTI AKKAMIIN GALII ARGANNA?
Waantotni dursa beekuu fi nu barbaachisan

 1. Gurgurtaa CPA (CPA Marketing) Gaarii kan tahe barbaannee “Join” gochuudha. Kun step duraati. CPA gosoota hedduutu jiru baayee osoo nama hin dhamaasin click tokko qofaan waan hawaasaaf dabarsuu feenu tokko kara email fi miidiyaa hawaasaatiin erga erginee booda kan nuuf kaffalan filachuudha.
 2. Dhiyeessii gaarii tahe barbaannee beeksisuu/guddisuu(Find an offer to promote) gochudha. Kana jechuun waan hawwataa tahe tokko kara email fi miidiyaa hawaasaatiin yeroo dhoobnu ykn erginu nama hawwatuutiin akka banan kan taasisu dhiyeessii gaarii ilaaluu qabna.
 3. Tiraafii bilisaa tahan argachuudha. Kana irratti ibsa jiru hubadhaa. Traffic kanneen jedhaman oomishaa fi agarsiistuu nuti dhiyeessii sana fuunee akka hawaasni addunyaa arguuf miidiyaalee hawaasaa fi kara email erginu yoo tahu miidiyaa hawaasaa fi email kana “ Traffic” jennee fudhanna.

TIRAAFIKIIDHAAN DHIYEESSII KEENYA BEEKSISUU

Fakkeenyaaf gosoota CPA keessaa haalaan gaarii kan tahe MaxBounty haa fudhannu. Website Maxbounty kana irratti galmoofnee account keenya baafanna. Sana booda achirraa tiraafikii keenya kara E-mail namootaaf ergina. Dursa waan namootaaf erguu qabnu dursinee beekuu fi akkasuma yeroo karaa email kana namaaf erginu waan hawwataa tahe barruu gabaabaa faana qopheessine agarsiistuu keenya itti hidhuudhaan raabsina. Fakkeenya kana hubadhaa. Kallattiidhaan account keessan MaxBounty yeroo seentan gara traffic type deemtu achi keessaa Email haa filannu kan box jiran cuqaasnee duwwaa erga goonee kan email qofa mallattoo “√” kanaan dhiisna san booda gara Category keessaa Survey kan jedhamu ha fudhannu. Toora survey keessaa kan kara email erguu barbaannu sana agarsiistuu (link) koppii goonee fudhannee baana.

Sana booda email haga nama 500 al tokko salphaatti kara email keenyaan kallattumaan erguu dandeenya. Asirratti email keenya irraan kallattiidhaan namoota hedduuf gaafa erguu feenu nama 500 ol al tokko erguun hin danda’amu. Kanaaf kukkutuudhaan erguu dandeenya. Agarsiistuun nuti survey irraa fudhannee sun kaffaltii $2 yoo tahe kanammoo agarsiisuu keenyaan namni 100 yoo galmaa’eyyuu nuti salphaatti doorala 200 argannee jechuudha.
Sanaa ol argachuun nii danda’ama.

TRAAFIKII AKKAMIIN TOLFACHHUU DANDEENYA?

Email yoo barbaanne dursa toora galfachuudha. Kanammoo bakki irraa argannu salphaatti nii jira Google Chrome dhimma baanee guyyaatti email kuma shantamaa ol walitti qabannee ooluu dandeenya. Yoo hin dandeenye garuu email list bakki irraa bitamus jira. keessumaa kan hawaasa USA fi Canada list email hamma baayina mil 10’tti.

Garee facebook uumuudha. Garee sana keessatti agarsiistuu keenya dhoobnee namoota hedduu biraan geenyee salphaatti kan galii argannuudha.
Hubachiisaaf garuu CPA kan available tahe biyya USA fi Canada keessa yeroo hedduu. Email fi facebook garuu biyyoota kanaa argachuuf ammoo haalaan salphaadha. Garee facebook “ Online Earning Money-USA” jennee yoo barbaanne salphaatti garee hedduu kan USA argannee sana booda erga itti maamila taanee booda garee sanatti yeroodhaa yerootti maxxansuudhaan galii kana arganna. Email list kanneen barbaaddan karuma Elsay Tech irraan nu dubbisuu dandeessu.

Xumura.

Namoonni Bilbilli kessan guute isin jeequu App kana bufadha furmaata ajaa’iba ni argatu

DOWNLOAD SD MAID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!