Fayidaan Cryptocurrency malii?

Cryptocurrency jechuun maaliidha?

Dhaloota Kiristoos dura bara 650 kaasee sharafni addunyaa kana irraa ilmi namaa ittiin dhimma bahaa dhufe bara kanaa kaasnee yoo ilaallu meeshaalee dheedhii wal jijjiiruudhaan waan barbaadu argataa dhufe. Itti fufuudhaan ammo dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa warqii fi sharafa saantimaa qopheessuutiin sirna bittaa fi gurgurtaa adeemsisaa dhufee jira. Itti fufuudhaan haga ammaatti kan jiru ammo sharafa waraqaadhaan qarshii jennee waamnu kanaan adeemsa bittaa fi gurgurtaa adeemsisaa jira. Kun haga ammaatti kan jiru qarshiin akka biyyaatti biyyi kan mataa ishee tolfattee ittin socho’a jirti. Kun guddinaa fi adeemisa guddina diinagdee biyyi keessa darbee as gaheedha.

Qarshiin dijitaalaa ykn crypto kun dhaabbata daldalaa fi mootummaa tokkoof kasaaraa tahe yoo balaan sababa qarshii kanaatiin hawaasa addunyaa irra gahe gaafatama jalaa ooluuf dursa of dhoksanii turan kan jedhu

Mootummaan, dhaabbanni ykn kaampaaniin, namni dhuunfaan daldalaan kamiyyuu seera mataa isaa tolfatee deemsa gabaa isaaf tahuun baafatee socho’uu danda’a kan jedhu Yaadota ka’aniidha.


Gosoota Cryptocurency

Crypto yeroo hundeeffame irraa kaasee guyyaadhaa guyyaatti gosoota hedduu “Coin” moggaafachuun guddaataa baayataa dhufe. Yeroo hundeeffama isaa coin beekamu kan duraa “ Bitcoin” yoommuu tahu itti fufee garuu heddummataa dhufeetu jira.
Gosoota Crypto wayita ammaa yoo xiqqaatee gara 3500 ol tahee argama. Akka fakkeenyaatti mee gurguddoowwan kurnan gosoota Crypto yaa ilaallu

 1. Bitcoin
 2. Ethereum
 3. XRP
 4. Cardano
 5. Stellar
 6. USD Coin
 7. Chainlink
 8. Uniswap
 9. Polkadot
 10. Bitcoin Cash
  Isaan kun wayita ammaa haalaan hawaasa addunyaatti beekamoo gosoota Cryptocurency keessaa isaan kurnan duraati.

Beekamtii Cryptocureny Biyya Keenyatti

Egaa crypto biyya keenya keessatti hagam beekamadha kan jedhuuf waggoottan sadan darban kana irraa kaasnee yoo ilaallee biyya keenya Ethiopia keessatti kan durooman jiru. Biyya kana keessatti namni crypto fayyadamu kan eegale waggaa kudhan kan lakkoofsisan jiru. Haalaan kan beekamee fi guddate garuu biyya keenya keessatti waggoota sadan darban irraa kaaseeti. Seera qabeessan bituu fi gurguruu magaalota akka Finfinnee keessatti daldaltota bebbeekamoodhaan adeemsifamaa jira. Akkasuma Baankiwwan irraan bituu fi gurguruunis adeemsifamuu eegaleetu jira. Fakkeenyaaf Bitcoin kara Bank bituus gurguruu dandeenya kun ammo platform Paxful jedhamuun tajaajila sirrii argachuu dandeenya. kanaaf Cryptocurency biyya keenya keessatti haalaan beekamaadha jechuun nii danda’ama.

Kanaaf gosoota Crypto keessaa Bitcoin barruu keenya kan biroo irratti nii argattu. Barruu sana irratti asumaan akka hubattaniif kan isiniif qophawaa jiru maalummaa Bitcoin, akkamiin Bitcoin argachuu dandeenya? Gatii Bitcoin yeroo uumama isaa irraa kaasee turee fi amma irra jiru, faayidaa fi miidhaa bitcoin daldaltoota irratti qabu, akkaataa fayyadama bituu fi gurguruu bitcoin barruu keenya bitcoin jalaa irraa nii argattu.
Nu eegaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Content is protected !!